เปิดเวที “นางสาวไทย 2562” พร้อมเปิดประตูสู่เวทีความงามระดับสากล - สมาคมนักข่าวบันเทิง official

Sidebar Ads

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เปิดเวที “นางสาวไทย 2562” พร้อมเปิดประตูสู่เวทีความงามระดับสากล
 การประกวดนางสาวไทย เป็นเวทีอันทรงคุณค่า ดั้งเดิม และเป็นเวทีระดับประเทศ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งผู้ชนะเลิศจากการรประกวดคัดเลือกเวทีแห่งนี้ เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดนางงามจักรวาลยังต่างประเทศ และในปัจจุบันยังจัดขึ้นเพื่อ ให้เป็นทูตวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวอีกด้วย ประวัติกำรจัดประกวดโดยสังเขปคือ นางสาวไทยจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 10 ธันวำคม .. ๒๔๗๗ ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง .. ๒๔๗๕ โดยใช้ชื่อว่า"นางสาวสยาม" และจากเวทีนี้ทำให้ประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์ ที่ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงระดับโลก คือ ได้นางงามจักรวาล ถึง ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญระดับโลกที่ทำให้ชาวโลก ได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น คือ ท่านแรก คือคุณอาภัสรา หงสกุล นางสาวไทยปี ๒๕๐๗ ได้เป็นนางงามจักรวาลปี ๑๙๖๕ และท่านที่สองคือ คุณภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก นางสาวไทยปี ๒๕๓๑ และได้เป็นนางงามจักรวาล ปี ๑๙๘๘ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจกับคนไทยทั้งประเทศ
 เวทีนางสาวไทย ๒๕๖๒ นี้เตรียม พลิกประวัติศาสตร์รูปแบบการประกวด เปิดประตูสู่เวทีความงามระดับสากล  จาก “นางสาวสยาม” สู่ “นางสาวไทย” เวทีประชันความงามของเหล่ากุลสตรีไทยผู้เพียบพร้อมด้วยรูปลักษณ์และความสามารถที่มีมาอย่างยาวนาน แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่เวทีนางสาวไทยยังคงยืนหยัดเฟ้นหาหญิงสาวผู้มีคุณสมบัติคู่ควรกับมงกุฎความงาม ซึ่งเป็นเครื่องการันตีว่าเธอคือ นางสาวไทยผู้หญิงที่สวยที่สุดของประเทศอยู่เสมอ


ล่าสุด บริษัท ซิกเนเจอร์คลับ2016(ไทยแลนด์) โดย ดร. สิริกานต์ อันสนกราน ในฐานะผู้ได้รับสิทธิ์จัดประกวดนางงามประจำจังหวัด กรุงเทพมหานคร ฯ , ปทุมธานี , นครนายก จัดงานแถลงข่าวประกวดนางงามสู่เวทีการประกวดนางสาวไทย ๒๕๖๒ โดย ได้รับเกียรติจาก คุณอรอนงค์ ปัญญาวงศ์ นางสาวไทย ประจำปี ๒๕๓๕ ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการมาร่วมงานคับคั่ง โดยงานแถลงข่าว การจัดประกวดนางงามกรุงเทพมหานคร ปทุมธานีและ นครนายก จัดขึ้น ณ โรงแรมเอ็นสิริ รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ลำลูกกา ( N- Siri Resort & Hotel Lumlukka)  จังหวัดปทุมธานี วันก่อน

สำหรับคุณสมบัติของสาวงามผู้เข้าประกวด นางสาวไทยประจาจังหวัดประจาปี 2562
1. เพศหญิงโดยกาเนิด และต้องมีสัญชาติไทย ถือบัตรประจาตัวประชาชนของประเทศไทยหรือหนังสือเดินทางไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2562 (ระหว่างพุทธศักราช 2535 - 2542) กรณีอายุต่ากว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
3. มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 165 เซนติเมตร และไมมีรอยสัก
4. มีสถานะโสด ไม่เคยผ่านการสมรสทางโดยพฤติกรรม และนิตินัย ไม่เคยประกอบพิธีการการจัดเลี้ยงฉลอง งานมงคลสมรส หรือพิธีการใดๆที่แสดงถึงการใช้ชีวิตคู่ฉันทสามีภรรยารวมทั้งไม่เคยตั้งครรภ์ และ/หรือให้กาเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
5. มีการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้อง อ่าน เขียน พูด และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
6. ไม่เคยถ่ายภาพศิลปะ กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายอนาจารขัดต่อจารีตขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามของ สังคมไทย ไม่ว่าจะได้รับการตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆหรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์มาก่อนหรือปรากฏภายหลัง
7. ไม่เคยประกอบอาชีพอันเป็นทรงเกียจเสื่อมเสียต่อจารีตขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย
8. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่สูบบุหรี่ หรือเสพยาเสพติด ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
9. กรณีผู้สมัครที่เกิดและ/หรือมีภูมิลาเนานอกราชอาณาจักรไทย จะต้องพานักอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับ ถึงวันประกวดรอบตัดสิน (กันยายน 2562)
10. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
11. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
สำหรับ หลักฐานการสมัครเข้าร่วมประกวดนางสาวไทย ของผู้ได้รับการคัดเลือกประจาจังหวัด***
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมสาเนาหน้า-หลัง 1 ชุด
2. บัตรประจาตัวนักศึกษา (กรณีที่กาลังศึกษาอยู่) พร้อมสาเนาหน้า-หลัง 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา 1 ชุด
4. หลักฐานการศึกษา พร้อมสาเนา 1 ชุด
5. รูปถ่ายสีครึ่งตัวและเต็มตัว หน้าตรง ขนาด 4x6 นิ้ว อย่างละ 1 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ จากสถาบันทางการแพทย์ของรัฐ หรือเอกชน ที่เชื่ออถือได้
7. สาเนาบัตรประชาชนผู้ส่งเข้าประกวดหรือ Miss Thailand Representative [MTR]
***ให้แนบมากับแบบฟอร์มหรือใบสมัครในการเข้าร่วมลงทะเบียนประกวดนางสาวไทย 2562
วิธีการส่งใบสมัคร
1 ส่งผ่านทางแฟนเพจ นางงามกรุงเทพมหานคร , นางงามปทุมธานี , นางงามนครนายก
2 ทาง E-mail : md-nsiri@hotmail.com หรือ nsiri.sale@gmail.com
3 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่ โรงแรมเอ็นสิริ 99/304/1 .ลาลูกกา71 .ลาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
4 สมัครได้ด้วยตนเองที่ โรงแรมเอ็นสิริ ลาลูกกา71 .ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ส.ค 62
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด จะเข้าสู่รอบระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคอีสาน วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ภาคเหนือ วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2562 ภาคใต้ วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2562 และภาคกลาง วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2562 โดยคัดเลือกตัวแทนสาวงามภูมิภาคละ 10 คน รวมจำนวน 40 คน เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไปทั้งนี้ กองประกวดฯ จัดทำรายการเรียลลิตี้ ในรอบระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อให้ผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการประกวดนางสาวไทย ๒๕๖๒ แบบเกาะติดทุกเหตุการณ์ และถ่ายทอดสดการประกวดนางสาวไทย ประจำปี ๒๕๖๒ รอบตัดสินในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32
          *หมายเหตุล่าสุด *
 ปิดรับสมัครวันที่25สค.2562 แถลงข่าวรอบสองและเก็บตัวนางงาม1-3กย.ที่เอ็นสิริ   วันที่4กย.62 ประกาศผลตัดสินที่สโมสรทหารบก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here