กตป.จัดระดมความคิดเห็นนักวิชาการ,ผู้ประกอบการด้านโทรทัศน์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การบริหารงานของ กสทช.ด้านโทรทัศน์ - สมาคมนักข่าวบันเทิง official

Sidebar Ads

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

กตป.จัดระดมความคิดเห็นนักวิชาการ,ผู้ประกอบการด้านโทรทัศน์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การบริหารงานของ กสทช.ด้านโทรทัศน์

 


กตป.จัดระดมความคิดเห็นนักวิชาการ,ผู้ประกอบการด้านโทรทัศน์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ  การบริหารงานของ กสทช.ด้านโทรทัศน์


       (๕พ.ย.๖๓) ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ หรือ กตป.  เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และ การบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๕๓   ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น ๘ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
โดยกล่าวว่า  "กตป. หรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลปฎิบัติงาน  ซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๒ กำหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. พร้อมรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของ กสทช. ตามมาตรา ๗๖ และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ โดย กตป. ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ ๑. ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค๒. นายนภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการด้านกิจการกระจายเสียง ๓. พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม ๔. นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและ ๕. ผม.ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ 

     

       จากการที่ได้มีการจัดกิจกรรม รับฟังความคิดเห็นสาธารณะหรือ Public Hearing ของโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจาปี ๒๕๖๓ ที่ได้จัดขึ้นที่แรก ในภาคตะวันออกนั้นคือ เมืองพัทยา  ได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากทั้งภาคธุรกิจ ส่วนราชการ และประชาชน เกินจำนวนเป้าหมายที่วางไว้  ถือเป็นนิมิตรหมายอันดี   และที่สำคัญไม่น้อยกว่ากัน คือ กิจกรรมในวันนี้  “การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม หรือ  Focus Group โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุม สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๕๓   และต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Channel) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) ผู้ผลิตเนื้อหารายการ (Content),สมาคมวิชาชีพต่างๆเช่น สมาคมนักข่าวบันเทิง,สมาคมการค้านักธุรกิจสากล(WTA), สมาคมสื่อสารมวลชนพัฒนาธุรกิจ และ นักวิชาการ อาทิ สถานีโทรทัศน์ช่องONE31, สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, ไทยรัฐทีวี, สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7HD, สถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง 3 ,TNN TNN2 ,ช่อง MONO ,NBT ,บริษัททีวี ธันเดอร์ จำกัด(มหาชน) ,บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด(มหาชน) ,ช่อง PPTV เป็นต้น  และในปีนี้ ทางกตป. ได้มอบหมายให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA เป็นผู้รวบรวม ข้อมูล และวิเคราะห์ประเมินผล สรุปผลข้อมูล จนได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. นาทีมโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา  

       หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ได้ในวันนี้ จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฎิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในหลากหลายมิติ เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดผลิตผลในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป"


 

 

                                               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here