ตัวแทน ทีวี ดิจิตอล ทุกช่อง ระดมความคิด, กสทช. กตป.NIDA จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน - สมาคมนักข่าวบันเทิง official

Sidebar Ads

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ตัวแทน ทีวี ดิจิตอล ทุกช่อง ระดมความคิด, กสทช. กตป.NIDA จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

 กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน       ในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์
                วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) เวลา 9.00 น. ณ ห้องเทเวศร์รำลึก สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์       โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว หัวหน้าที่ปรึกษาในโครงการฯ และคณะกล่าวนำเสนอกระบวนการติดตามและประเมินผล


                ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้องของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ ว่า กสทช. ตระหนักและให้ความสำคัญกับกิจการโทรทัศน์ที่เป็นสื่อหลักมีอิทธิพลต่อมนุษย์ และสังคมมาเป็นเวลายาวนาน ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกเกิดเป็นภูมิทัศน์ใหม่ของการสื่อสารมวลชน การทำหน้าที่ของ กสทช. เป็นความท้าทายและเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่จะกำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการโทรทัศน์หรือสื่อโทรทัศน์พัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประเทศชาติประชาชน โดยนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในฐานะผู้ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผล ด้านกิจการโทรทัศน์ จึงมีความจำเป็นทีต้องมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฎิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศไทย


        จากนั้น ได้มีการเปิดเวทีประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ โดยแบ่งเป็น         2 กลุ่ม คือ ภาคเช้าและภาคบ่าย โดยมีตัวแทนจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลในประเทศไทย ได้แก่ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรที่ประกอบอาชีพในกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล ทุกภาคส่วน เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอมาก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์เชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

     โดยมีตัวแทนทีวี ดิจิตอลช่องต่างๆดังนี้

๑ คุณสุวิทย์  ไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมและสนับสนุนด้านเทคนิค PPTV

๒ คุณมนตรี  เริงมิตร ผู้จัดการเชื่อมโยงสัญญาณ BEC (ช่อง 3)

๓ คุณพลภฤต  เรืองจรัส กรรมการฝ่ายโทรทัศน์ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

๔ คุณดวงสมร  เสรีเสถียรทรัพย์ สายงานกฏหมาย สถานีกองทัพบกช่อง 7HD

๕ คุณจิระศักดิ์  ช่วงชัย ฝ่ายวิศวกรรมวางแผนและเครือข่าย สถานีกองทัพบกช่อง 7HD

๖ คุณจริญญา  จักรกาย ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

๗ คุณแสงสว่าง  ภคพงษ์พันธุ์  บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (TNN)

๘ คุณศรัณย์  วัชรเนตร  True4U

๙ คุณศรัณย์  ชาญเชิงค้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๑๐ คุณธวัชชัย  หอมหวน ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีโทรทัศน์เนขั่น  ทีวี

๑๑   ตัวแทน สมาคมนักข่าวบันเทิง

๑๒   TNN 2

๑๓ คุณกันตชัย  ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรรม องค์กรระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

๑๔ คุณธนกร  สุกใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม องค์กรระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

๑๕ คุณธีรศักดิ์ อริยะอรชุน นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพัฒนาธุรกิจ

๑๖ คุณคธาวุฒิ  เซ่งเส้ง  บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด (MONO29)

๑๗ คุณแสวง  พุกสวาท ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมออกอากาศ บริษัท ทริปเปิลวี  บรอดคาซท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี)

๑๘ คุณรุ่งโรจน์  จรัสแจ่มแก้ว broadcast  Director อมรินทร์ทีวี

๑๙ คุณภูธดา  นุศาสตร์เลิศ เจ้าหน้าที่บริหารระบบอาวุธโส อมรินทร์ทีวี

๒๐ คุณอุดมศักดิ์  ชูฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและปฏิบัติการวิศวกรรม อมรินทร์ทีวี

๒๑ คุณเอกชัย เพ่งดี broadcast Technical Support Manager T Sports 7

๒๒ คุณเฉลิมชัย แก้วเฉลิม หัวหน้าแผนกโครงข่ายโทรทัศน์ ช่อง 5

๒๓ นายศรัณยพงศ์ จันทร์นุ่ม เจ้าหน้าที่โครงข่ายโทรทัศน์ ช่อง 5

๒๔ คุณสมชาย  จรรยา อุปนายก สมาคมสื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

๒๕ คุณสัจจพันธ์  พัวไพบูลย์  ช่อง TNN

๒๖ คุณจิตนา  ระวันประโคน สื่อสารมวลชนชำนาญการ ช่อง NBT

๒๗ คุณวุฒิไกร  ขุมหิรัญ ผู้จัดการ ช่อง ONE 31

๒๘ คุณวีระภัย  แพร่งสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานข่าว NBT ช่อง NBT
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here