“รศ.ดร.บังอร” แม่ทัพใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี ผู้เปิดโอกาสทางศึกษาให้กับ ศิลปินดารา สื่อมวลชน นางงาม - สมาคมนักข่าวบันเทิง official

Sidebar Ads

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2565

“รศ.ดร.บังอร” แม่ทัพใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี ผู้เปิดโอกาสทางศึกษาให้กับ ศิลปินดารา สื่อมวลชน นางงาม

 


รศ.ดร.บังอรแม่ทัพใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี ผู้เปิดโอกาสทางศึกษาให้กับ ศิลปินดารา สื่อมวลชน นางงาม

 

เป็นเวลาหลายปีจากรุ่นสู่รุ่นของเหล่าศิลปินดารา สื่อมวลชน รวมทั้งนางงาม ใน โครงการดาราศิลปิน และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่สำเร็จการศึกษาเป็น บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาและคณะต่าง ๆ ออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยท่าน รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ที่มีปรัชญา คือ สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม และปณิธาน ที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำสังคมมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม นำไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติ

ล่าสุดนับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ เหล่าศิลปินดารา สื่อมวลชน รวมทั้งนางงาม ใน โครงการดาราศิลปิน และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

 

สำหรับศิลปิน ดารา สื่อมวลชน นางงาม ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ประกอบด้วย ดร.เอิร์น-ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์, คุณฮาย-อาภาพร นครสวรรค์ (จันทร์เพ็ญ  คงประกอบ), คุณกิตติคุณ คำเพราะ (โฟกัส  AF12), ครูบอย-สมพงษ์ คำแก้ว, คุณกันกัน-ณัฐวัฒน์  ชัยณรงค์โสภณ  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์, ร.ต.หญิง ธัญลักษณ์ โชคธนเดช (พลอยใส  AF12), คุณแม็กกี้-อาภา ภาวิไล, คุณแหวด-อรอนงค์  คงประกอบ, คุณต้อย-วันเพ็ญ เดชเดชา  สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  คณะรัฐศาสตร์  คุณพรฟ้า-ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์, คุณธนภณ โอภาสธัญกร (ต้อม  นิรันดร์), คุณลิช่า-ณราวดี รัตนโชภาคิญ, คุณก็อปปี้-จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร, คุณตุ๊ก-อัญชลี พุทธวงษ์  สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  และ ดร.บ๊อบ-จุมพล โพธิสุวรรณ  สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก  คณะรัฐศาสตร์ (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับเหล่าศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง และสื่อมวลชนที่สำเร็จการศึกษา  และเข้ารับพระราชปริญญาบัตรดังกล่าวด้วย

 


รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไป เราถือว่าได้บรรลุพันธกิจคือ ได้ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศรวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เน้นผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุ ได้ส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ พร้อมมุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญ การทำนุบำรุงและเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here