ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น และ ประกวดภาพวาด ในโครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8” - สมาคมนักข่าวบันเทิง official

Sidebar Ads

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น และ ประกวดภาพวาด ในโครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8”


ประกาศผลการประกวดผลงานภาพวาด และการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น ในโครงการ ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8”

          (21มิย.2562) พลตรี ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธาน และร่วมเป็นสักขีพยานในการตัดสินการประกวดผลงานภาพวาด โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาทิ ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม), อาจารย์สังคม ทองมี ประธานก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร, ศาตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ รองคณะบดีฝ่ายบริหารจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผศ. ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ หัวหน้าภาควิชา ศิลปะดนตรี และนาฎศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         

          สำหรับโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ซึ่งจัดติดต่อกันมาแล้วเป็นปีที่ 8 โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจกระตุ้นจิตสำนึกด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติให้เผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้องต่อไป โดยมีความพิเศษ เช่นกิจกรรมการประกวดภาพวาด กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 90 วินาที โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคนไทยต่อสถาบันหลักของชาติไทย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ที่จะกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพวาดระดับประถมศึกษา จำนวน  1,122 ผลงาน, ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 450 ผลงาน, ระดับอุดมศึกษา จำนวน  25 ผลงาน โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้รางวัล ระดับประถมศึกษา
               รางวัลชนะเลิศ   เด็กหญิง ภัทรภร นิลวรรณาภา  โรงเรียนอนุบาลกิติยา
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1           เด็กหญิง สิรินุช สิงห์มาตย์  โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิง ศุภิสรา ผสารพจน์     โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

รางวัลชมเชย
               เด็กหญิง จิรพินภ์ จำปา                   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
               เด็กหญิง ณัฐญาจิต ดำสุวรรณ       โรงเรียนศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
               เด็กชาย วินทกร รักเกียรติ์เกษม     โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
               เด็กหญิง แสนดี พลหาญ                โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
               เด็กหญิง พิชามญช์ เกตุมรมย์         โรงเรียนบ้านนาทวี
               เด็กชาย ภัทรายุทธ ภาคุณ                โรงเรียนบางแคเหนือ
               เด็กชาย ธนกร แสนทวีสุข                             โรงเรียนบ้านโนนไทยสามัคคี
               เด็กชาย ธนภูมิ จุลภักดิ์                    Kaset Art Studio
               เด็กชาย ทินกร โพธิ์ศรี                    โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
               เด็กหญิง ปิติชานันท์ รุญรักษา       โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
               เด็กชาย ทิวาวัชร์ หนูพัน                 บ้านศิลปะหัวไทร
               เด็กหญิง ธิดาวรรณ ช้างสาร                         โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
               เด็กหญิง ณัฎฐณิชา แก้วจันทร์ทอง              บ้านศิลปะหัวไทร
               เด็กชาย อธิณัฐฐ์ อัตถไพศาล         Kaset Art Studio
               เด็กหญิง อรจิรา กองแก้ว                              โรงเรียนบางแคเหนือ
               เด็กหญิง ภิมวรีย์ ดวงแดง                              โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
               เด็กหญิง นนทภัสร์ กองทอง                         โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
               เด็กชาย วรรัตน์ ยิ้มแก้ว                   โรงเรียนศรีจิตรา
               เด็กหญิง ภัทรานิศฐ์ ศรีวัชรกาญจน์             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

รางวัล ระดับมัธยมศึกษา
               รางวัลชนะเลิศ   นาย นวพล หมัดสุเด็น  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาว เบญจพร สาธรราช  โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงกัลยณัฎฐ์ โอษธีศ  โรงเรียนโพธิสารพิทยาการ

รางวัลชมเชย
               นางสาว จันทกานต์ จันทรโกมล   โรงเรียนบ้านบึง มนูญวิทยาคาร
               นางสาว ศิริญากร นิลลออ              โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
               เด็กหญิง อัสมาภรณ์ อัศวสุคนธ์    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
               นางสาว ชลิตา คูณแก้ว                   โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
               นาย อัฐพล เหล่าประชา                  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
               นาย อรรถพล ปวงอูป                     ศิลปะคณณัฎฐ์ จังหวัดเชียงใหม่
               นาย คณิต เปียซื่อ                              โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
               นางสาว ธัญลักษณ์ โอษธีศ            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
               นางสาว พรนภา หารโงน                              โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
               นางสาว พรพรรษา แก่งจำปา        โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

รางวัล ระดับอุดมศึกษา
               รางวัลชนะเลิศ                                       นาย ธนโชติ พิลา                        มหาวิทยาลัยศิลปากร
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  นาย ศักดา ทิพย์สุข                  มหาวิทยาลัยศิลปากร
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  นางสาว ไพลิน แพ่งรัก          วิทยาลัยเพาะช่าง

รางวัลชมเชย
               นาย ชนม์จิรโรจน์ กาษรสุวรรณ    มหาวิทยาลัยศิลปากร
               นาย เสฏฐวุฒิ ทรัพย์บุญธรรม        มหาวิทยาลัยศิลปากร
               นาย ณรงค์ชัย สร้างเสริมความดี    มหาวิทยาลัยศิลปากร
               นางสาว ศศิธร กันจันวงศ์                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
               นาย ธนาวุฒิ สมอุดร                        มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                        การประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น

         และวันที่ 22 มิย.2562 พลโท สมศักดิ์ สมรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในการตัดสินการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น ความยาว 90 วินาที โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาทิ คุณเหมันต์ เชตมี (พี่พุ) ผู้กำกับภาพยนตร์, ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอ, คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์, คุณวิทยา ทองอยู่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์, คุณอลงกต  เอื้อไพบูลย์ ผู้กำกับภาพยนตร์, ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอ, คุณชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดระดับอุดมศึกษา จำนวน ๑๐๐ ผลงาน และระดับประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐ ผลงาน โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้รางวัล การประกวดภาพยนตร์สั้น อุดมศึกษา
          รางวัลชนะเลิศ                              เรื่อง นิทาน ทีม Happiness Production
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1            เรื่อง ปรุงไทย ทีม Am miss you
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2            เรื่อง 3โลก Three World ทีม หัตถ์ตะวัน Solar Hand

รางวัลชมเชย
            เรื่อง ไม่ได้มีไว้ขาย ทีม สมรมโปรดักชั่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
            เรื่อง แม่อาสา ทีม sleepyhead มหาวิยาลัยกรุงเทพ
            เรื่อง Like Mother Like Daugther ทีม Cine House มหาวิทยาลัยศรีปทุม
            เรื่อง บักบ้า ทีมจีนูนฟิล์ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
            เรื่อง Give Form Somewhere ทีม หลังเลนส์ มหาวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์
            เรื่อง อัถจริยา ทีม Studio 50 satang x กองโจร 5860 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น ประชาชนทั่วไป
            รางวัลชนะเลิศ                         เรื่อง Happiness  ทีม NPS
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1            เรื่อง Ordinary ทีม ชีปะขาว
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2            เรื่อง อโรคยศาล ทีม Keemo Production

รางวัลชมเชย
            เรื่อง ได้อะไร ทีม working studio
            เรื่อง READ ทีม ACTITEM
            เรื่อง (รับสมัครอาสา) นายมี ..... อะไร  ทีม ตะวัน ดิสนีเวทย์
            เรื่อง Volunteer for you ทีม Aitimstory
            เรื่อง ให้ภาพเล่าเรื่อง (The Picture tells the story) ทีม ANT MAN
            เรื่อง UNITY ทีม Blessing
               ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandwakeup.com และ Facebook : Thailandwakeup

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here